ANBI - STatus

Stichting A-Way Productions is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemene nut.

Stichting A-Way Productions

Postadres:  Kortenaerstraat 5b, 9726 HJ Groningen
E-mailadres: info@awayproductions.nl

IBAN Nummer: NL74 TRIO 03 38 92 40 78
Fiscaal Nummer/RSIN: 858410643
KvK Nummer: 70657785

 
Doelstelling:

Stichting A-Way Productions heeft ten doel het organiseren van maatschappelijk-relevante culturele projecten voor een publiek dat geïnteresseerd is in cultuur. We maken maatschappelijk geëngageerd theater van hoge artistieke kwaliteit voor jong cultureel Groningen. De bewuste keuze voor Engelstalig theater heeft te maken met het grote aantal (en immer toenemende) internationale studenten en  werkenden met een interesse in kunst en cultuur enerzijds en de beperkte aanwezigheid van Engelstalig  theater in de noordelijke provincies anderzijds. Met A-Way Productions trachten wij dit aanbod te vergroten door middel van het maken van toegankelijke Engelstalige theatervoorstellingen voor een breed publiek.

Beleidsplan:
Wij streven naar een creatief en leerzaam proces waarin men verbindingen legt met elkaar en van elkaar kan leren. Onze producties zijn maatschappelijk geëngageerd en we deinzen er dan ook niet voor terug om de taboes van onze moderne samenleving en de keerzijde van de maatschappij in alle aspecten aan het publiek te tonen. Door maatschappelijk-relevante thema’s te gebruiken als basis voor de producties, zorgt dit voor ‘emotionele betrokkenheid’ bij alle partijen. Zodoende kunnen de participanten zich identificeren met thema’s als pesten, oorlog, trauma, noties van goed en kwaad, liefde en verbondenheid. Het (verder) ontwikkelen van talenten, passie voor theater en dit uitvoeren voor een publiek is waardevol voor amateurs, (internationale) studenten, (jonge) werkenden, professionals en andere betrokkenen. 

Het bestuur wordt niet beloond voor enige activiteiten. Het Uitvoerend Team wordt per productie aangesteld en krijgt een onkostenvergoeding vastgelegd in de begroting en gebaseerd n.a.v inkomsten. Externe professionals worden betaald conform CAO Theater & Dans. A-Way Productions onderschrijft de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

Het bestuur van Stichting A-Way Productions bestaat op dit moment uit:

Voorzitter:  mevr. R. Kat
Secretaris: mevr. M. K. de Bone
Penningmeester:  mevr. M. Seitz